Óvodai beíratás 2016 – Fenntartói közlemény

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.)  83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról az óvodai általános felvételi időpontról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet (továbbiakban Rend.) 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.

A Kalocsa-Kecskeméti Érsekség Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága – mint az intézmény fenntartó képviselője – a fentebb említett törvényeknek megfelelően közleményben tájékoztatja a tisztelt szülőket, hogy a

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

(6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.)

ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

(6120 KISKUNMAJSA, SZENT LÁSZLÓ U. 11. T: 77/482-658)

a

2016/2017-ES NEVELÉSI ÉVRE A BEIRATKOZÁS PONTOS IDEJE:

2016. április 20-án 8-17 óráig (szerda)

2016. április 21-én 8-17 óráig (csütörtök) lesz.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről első fokon az iskola igazgatója dönt.

A Rend. 20.§ (1) h) pontjának megfelelően a döntés határideje a felvételről: a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 munkanapon belül

 

Az óvoda felvételi körzete: Kiskunmajsa város és vonzáskörzete

A mi alapító okiratunkban ez szerepel:

Az óvoda működési területe: Kiskunmajsa város közigazgatási területe.

Jogorvoslati lehetőséggel a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságához (6120 Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 2.) címzett, de az iskola igazgatójához benyújtott írásbeli megkereséssel élhetnek.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
  • bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolást,
  • gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, szakértői véleményt         (ha van ilyen),
  • oltási kiskönyvét, TAJ kártyáját,
  • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló szülői nyilatkozatot,
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányt is,
  • ha van, keresztlevelet.

A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változik!

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A vezető felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy a településen minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő kérelmére egyházi és magán intézmény esetében a fenntartó, (önkormányzati intézménynél a jegyző) – az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Óvodánk korlátozott számban jogosult az integráltan nevelhető, szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek felvételére, nevelésére is.

A szülő a Rend. 20.§ (2) bekezdésének megfelelően az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni valamelyik óvodába a közzétett közleményekben, hirdetményekben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beíratás elmulasztása 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

Kiskunmajsa, 2016. március 10.

Tisztelettel:

                                                                                   Kerpits Miklós

                                                                                    EKIF elnök